CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

DANH MỤC CÁC LOẠI HỒ SƠ LƯU TRỮ KHAI THÁC TRỰC TIẾP

Lưu ý: Thủ tục khai thác đối với lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, Môi trường để được khai thác phải chính chủ của hồ sơ. Do đó, khi xây dựng công cụ lưu ý.

STT

Các loại hồ sơ hiện có

Chi tiết hồ sơ

1

Hồ sơ Đất đai

 

1.2

Hồ sơ kiểm kê đất đai

1.2_Hồ sơ kiểm kê đất đai (TTCNTT quản lý)

1.5

Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất

1.5_Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (TTCNTT quản lý)

2

Hồ sơ Tài nguyên Nước

 

2.1

Cấp, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt.

2.1_Cấp, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt

2.2

Cấp, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất.

2.2_Cấp, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất.

2.3

Cấp, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh giấy phép khai thác nước dưới đất.

2.3_Cấp, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh giấy phép khai thác nước dưới đất

2.4

Cấp, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nước

2.4_Cấp, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nước

2.5

Cấp, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

2.5_Cấp, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

2.6

Hồ sơ phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

2_7_Hồ sơ phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

3

Hồ sơ Khoáng sản, địa chất

 

3.2

Hồ sơ xin thăm dò khai thác Khoáng sản; Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

3.2_Hồ sơ cấp giấy phép; gia hạn, chuyển nhượng, trả lại giấy phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản

3.3

Hồ sơ xin Khai thác Khoáng sản

3.3_Hồ sơ xin cấp, gia hạn, điều chỉnh khai thác khoáng sản

3.4

Hồ sơ đóng cửa Mỏ

3.4_Hồ sơ đóng cửa Mỏ

4

Hồ sơ Môi trường

 

4.1

Thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM; BĐK đạt TCMT; sử dụng lại Quyết định BVMT.

41_Thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM; Bản đăng ký đạt tiêu TCMT; sử dụng lại QĐ BVMT; kê khai BVMT; Kế hoạch BVMT cấp tỉnh

4.2

Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại.

42_Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

4.3

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

43_Cấp giấy xác nhận đủ kiện, báo cáo nhập khẩu phế liệu

4.4

Cấp mới, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề quản lý CTNH.

44_Cấp mới, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy, vận chuyển CTNH; Phương án hủy phế liệu, phế phẩm, phân định chất thải

4.5

Thẩm định và phê duyệt đề án BVMT, dự án cải tạo, ký quỹ phục hồi môi trường

414_Đề án cải tạo, phục hồi MT; Cải tạo, phục hồi MT bổ sung; Dự án ký quỹ cải tạo, phục hồi MT

4.6

Thực hiện công trình, biện pháp BVMT phục vụ ĐTM, dự án

46_Hồ sơ xác nhận hoàn thành thực hiện công trình, BPBVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Xác nhận hoàn thành đề án BVMT.

4.7

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

45_Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

4.8

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

412_Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

4.9

Bản cam kết bảo vệ môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường

413_Bản cam kết bảo vệ môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường (Cấp huyện quản lý)

6

Hồ sơ Đo đạc

 

6.1

Hệ thống số liệu đo đạc gốc quốc gia

Mật chỉ đưa danh mục

6.2

Lưới địa chính cơ sở hạng III VN2000

Mật chỉ đưa danh mục

6.3

Lưới địa chính cấp 1, 2

 

7

Bản đồ chuyên đề

 

7.1

Bản đồ địa hình

Mật chỉ đưa danh mục

7.2

Bản đồ nền

Dữ liệu số

7.4

Bản đồ hành chính

Dữ liệu số