CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trung tâm Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Chúng tôi nhận thực hiện các hoạt động, cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường sau đây:

Chức năng và nhiệm vụ

1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Tổ chức xây dựng và quản lý vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, giám sát, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành

4. Xây dựng, triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của Sở; quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, thư viện điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

5. Thẩm định các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

6. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho cơ sở và các đối tượng sử dụng

7. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chương trình, đề tài, đề án về công nghệ thông tin, tư liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường

8. Thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường của tỉnh.

9. Phối hợp và thực hiện các chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

10. Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp, dịch vụ, khai thác về thông tin, tư liệu lưu trữ tổng hợp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

11. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường: thiết kế và xây dựng phần mềm; quản trị hệ thống mạng, biên mục, chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ...

Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và có trách nhiệm cao, Đơn vị chúng tôi rất mong sẽ được sự tín nhiệm, lựa chọn làm đối tác trong việc thực hiện các hợp đồng công trình dịch vụ.

Trung tâm Công nghệ thông tin