CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trung tâm Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Công nghệ thông tin có chức năng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường.

- Thực hiện công tác thu thập, số hóa, cập nhật, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; tổ chức cung cấp, dịch vụ, thu phí khai thác về thông tin, tư liệu tổng hợp về tài nguyên và môi trường.

- Quản lý, tích hợp và kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường với Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh và cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Quốc gia.

- Nghiên cứu ứng dụng, nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức vận hành, tập huấn các phần mềm ứng dụng chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường.

- Thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường.

- Quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu cho Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

- Triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử.

- Tiếp nhận chuyển giao công nghệ của các tổ chức trong và ngoài nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Tham mưu xây dựng lộ trình và triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

- Thực hiện cung ứng dịch vụ và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và các cung ứng dịch vụ khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Công nghệ thông tin