PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT


Giới thiệu phần mềm

Phần mềm quản lý hợp đồng thuê đất giúp công việc quản lý hợp đồng thuê đất một cách khoa học, dễ dàng, và tránh được các sai sót khi quản lý thủ công.

Chức năng phần mềm

- Chức năng hệ thống: đăng nhập, đổi mật khẩu...

- Các chức năng về hợp đồng như: tạo hợp đồng mới, tìm kiếm hợp đồng, xem chi tiết hợp đồng, cập nhật hợp đồng, thêm phụ lục, chèn phụ lục, thanh lý hợp đồng

- Các chức năng về chủ sử dụng: thêm mới chủ sử dụng, tìm kiếm chủ sử dụng, tạo chủ sử dụng thay thế

- Chức năng báo cáo thống kê: báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý công việc


Trung tâm Công nghệ thông tin