PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Mô hình hoạt động của hệ thống


Giới thiệu phần mềm

Với dịch vụ công trực tuyến cho phép các tổ chức, cá nhân đăng ký và gửi trực tuyến các hồ sơ đến bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả một cửa” thông qua mạng internet. Sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức tiếp nhận, phân công, xử lý và thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đến tổ chức, cá nhân.

Chức năng phần mềm

- Thực hiện đăng ký tài khoản

- Đăng ký hồ sơ (Trường hợp có tài khoản và không có tài khoản người dùng)

- Quản lý hồ sơ người dùng

- Tra cứu tình trạng xử lý HS


Trung tâm Công nghệ thông tin