DỊCH VỤ
Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin

Trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn lập và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin.

Thiết kế và thi công phần mềm

Xây dựng và triển khai các phần mềm, trang thông tin điện tử theo yêu cầu của các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Thiết lập, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin

Thiết lập, vận hành và bảo trì các hệ thống công nghệ thông tin, các phần mềm, nhà thông minh, tiết kiệm năng lượng,... đặc biệt là các hệ thống về tài nguyên và môi trường.

Cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Quản lý và cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân.

Biên mục, chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ

Biên mục, chỉnh lý hồ sơ lưu trữ cho các đơn vị, tổ chức.

Xây dựng cơ sở dữ liệu

Xây dựng, hoàn thiện dữ liệu về tài nguyên và môi trường cùng các loại cơ sở dữ liệu khác theo yêu cầu.