TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trực thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường Đồng Nai
1
TƯ VẤN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn lập và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin.

2
THIẾT KẾ THI CÔNG PHẦN MỀM
Xây dựng và chuyển giao các phần mềm, trang thông tin điện tử theo yêu cầu của các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

3
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
Xây dựng và hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu Tài Nguyên và Môi Trường và các loại cơ sở dữ liệu khác theo yêu cầu.
4
CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Quản lý và cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân.
SẢN PHẨM ĐÃ THỰC HIỆN
Những sản phẩm tiêu biểu được nghiên cứu, xây dựng và phát triển bới Trung tâm Công nghệ Thông tin.