THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ PHỎNG VẤN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2021 CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2021 CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN