THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

GIẤY MỜI KIỂM TRA, SÁT HẠCH TRƯỜNG HỢP TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC TRONG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (LẦN 3)

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ PHỎNG VẤN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (LẦN 3)

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG TỔ CHỨC PHỎNG VẤN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH NỘI QUY PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ PHỎNG VẤN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2021 CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2021 CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN